Условия за ползване на сайта 


Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате този уеб сайт. Тези условия са ДОГОВОР между Вас и МАКСПРОГРЕС ЕООД , с който получавате правото да използвате безплатно или платено услугите на MAXIMOT.BG за лични или търговски цели.

 

 

Вие се задължавате:

(1) да не обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на MAXIMOT.bg, да публикувате информацията в Българската версия на Български език и на кирилица. В англйската версия на аглийски език на латиница и в руската версия на руски език на кирилица. В противен случай полето се оставя празно. 

(2) да не публикувате невярна или подвеждаща информация, в частност несъответсващи снимки, чужди или импулсни телефони

(3) да не изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.

(4)  да не публикувате повече от една обява за един и същи имот

(5)  да попълвате коректната цена/наем на имота

(6) да използвате полето „Снимка” в обявата единствено за снимки и чертежи на съответния имот. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с конкретния имот

(7) да не публикувате линкове, препратки и/или лога на други сайтове за имоти в текста на обявите и/или във фирменото лого


Осъществявайки достъп, от която и да е част от този сайт или от неговото съдържание, изпращане и включване към този сайт, или каквото и да е друго използване на този сайт и неговото съдържание, независимо дали сте посетител, нерегистриран или регистриран потребител, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия описани по-долу, моля да не използвайте този сайт.

 

ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА MAXIMOT.BG


Всяко физическо или юридическо лице, което използва някои от услугите на сайта е „ПОТРЕБИТЕЛ“.
Достъпът до услугите на сайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ е свободен, чрез регистрация и платен - посредством SMS или абонаментна услуга.
Като „ПОТРЕБИТЕЛ“ Вие получавате достъп до публикуваните информационните ресурси на сайта, коментарите в него, както и възможността за:


• публикуване и споделяне в интернет на информация във вид на текст, видео и изображения,
• създаване и персонализация на потребителски профили, с допълнителни възможности до информационните ресурси, чрез контролен панел;
• възможност за регистрация на собствен домейн през maximot.bg;


Като „ПОТРЕБИТЕЛ“ Вие се съгласявате:

да поемете отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени;
да не използвате материалите от този сайт за търговски цели, ако нямате права да извършвате това;
коректно да попълвате своите данни във формите за: публикуване и споделяне на информация, регистрация или избор на платена услуга;
въведената от Вас информация във вид на текст, видео и изображения да бъде достоверна и коректно подадена, а коментарите в съответствие с добрия тон;
В регистрационната форма „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“ надлежно попълва контактна информация (име, имейл, телефон и др.,), като дава изрично съгласие да получава служебни съобщения, свързани с предоставената услуга и материали свързани с провеждането на имейл или факс кампании от maximot.bg.
При регистрацията се избира потребителско име и парола. „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“ сам носи отговорност за запазването на тази парола от трети лица.

Уеб сайтът www.maximot.com, предлага услуги, които могат да бъдат достъпни при условие, че вие заплатите абонамент или извършите плащане на еднократна такса. В случай, че изберете обслужване подлежащо на заплащане, Вие приемате, да заплатите всички приложими такси, които бъдат наложени, както и всички приложими данъци. Таксите стават платими от ПОТРЕБИТЕЛЯ авансово, чрез методите на плащане, при ценови ставки, определени от maximot.bg и описани в част ПЛАТЕНИ УСЛУГИ И РЕКЛАМА.
Всеки „ПОТРЕБИТЕЛ“, може да публикува по една безплатна обява в сайта maximot.bg.

АВТОРСКО ПРАВО


Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на maximot.bg, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Нерегламентираното използване на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всеки вид информация взета от сайта maximot.bg и ползването й от трети лица, задължително да става с поместването на активен линк към maximot.bg, като източник на получен материал.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


MAXIMOT.BG се ангажира, да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация (или абонамент). Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


MAXIMOT.BG има правото да създава обобщен профил на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“, използвайки предоставената му от него информация, като ще изготвя демографски, географски и психографски профили.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


MAXIMOT.BG се стреми да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността, инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски, както и възможност за намеса на трети лица или "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.
maximot.bg не носи отговорност за технически прекъсвания, форсмажорни обстоятелства, профилактика на системата или разпореждане на компетентни държавни органи.
MAXIMOT.BG и хората поддържащи услугите на настоящия сайт не носят отговорност за каквито и да е било преки, косвени, особени, случайни, последващи, или друг вид щети, в това число и загуба на информация, загуба на доход, прекъсване на бизнес отношения, времеви загуби или щети от друг род ( в това число и такива, породени от невнимание или друг вид законови нарушения), произтичащи от използването, или от неспособността да се използва информацията или предлаганите услуги на сайта.


MAXIMOT.BG не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт, причинени в следствие на достъпа до него и използването му.
MAXIMOT.BG не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори - икономически и финансови, делови и други и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и интерпретиране на представената информация.


maximot.bg не може, да гарантира качеството и безопасността на предлаганите стоките и услугите, както и информацията за тях предоставена в различни части на сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин с този уеб сайт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да прояви разум при изборът си на продукт или услуга.

maximot.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуваните коментари, съобщения, обяви или за каквито и да било други действия, извършвани от потребителите. Всеки „ПОТРЕБИТЕЛ“ носи отговорност за изразените от него мнения, като се придържате и съобразявате с всички описани условия.


MAXIMOT.BG не носи отговорност за каквито и да са имуществени и неимуществени щети причинени от „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ на трети лица, обществени и политически организации, движения, етнически и религиозни общности, институции и др. maximot.bg не носи отговорност и за нарушаване на авторски права при публикуване на информация във вид на текст, видео и изображения от „ПОТРЕБИТЕЛЯ“. Отговорността е изцяло на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“. „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“ няма право да използва сайта или избраната от него услуга за цели, които са в противоречие с добрите нрави или забранени от българското законодателство.
maximot.bg предоставя услугите във вида какъвто са описани и предложени на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ към момента на предоставянето им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ

MAXIMOT.BG си запазва правото да анулира обяви, деактивира регистрации, както и да прекрати едностранно предоставянето и поддържането на платена услуга, в случай че действията на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ противоречат на правилата за ползване или законодателството в Република България, без да отправя предизвестие или да дължи обезщетение.
В определени случай използването на платена услуга изисква подписването на ДОГОВОР между „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ и maximot.bg, тогава наред с условия за използване на сайта се прилагат и клаузите на договора.

ПРОМЕНИ


MAXIMOT.BG си запазва правото да внася промени и/или подобрения в поддръжката, съдържанието и дизайна на сайта, включително и в настоящите Условия за използване, по всяко време без предизвестие.
При избор на платена услуга maximot.bg си запазва правото да променя ценовите условия и параметрите на предлаганите услуги без предизвестие. maximot.bg не може да променя ценовите условия за предплатена услуга. „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“, които вече имат активирана платена услуга се уведомява 30 дни предварително при промяна на ценовите условия.

Настоящите Условия влизат в сила считано от ……………...2012г.

MAXIMOT.BG има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
За всички неуредени с настоящите Условия въпроси се прилага действащите български и европейски правни норми.
 

» Начална страница